Projekty unijne

Projekt "Młodym na start"-realizowany przez Ośrodek Szkolenia KMP

2019-04-04


W związku z realizacją projektu unijnego przez Ośrodek Szkolenia KMP zapraszamy do udziału w projekcie.

Projekt „MŁODYM NA START!” skierowany jest do 24 osób (12 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku od 18 do 29 roku życia z terenu miasta Radom i powiatu radomskiego należących do kategorii NEET i będących:
•    bez pracy (osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy),
•    pracującymi w ramach umowy krótkoterminowej (tj. zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub umowy cywilno-prawnej,
•    tzw. osobami ubogo pracującymi (osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),
•    imigrantami lub reemigrantami,
•    osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkiem rodziny rolnika i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Zachęcamy do udziału osoby które:

•    były uczestnikami projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celów tematycznych 9 RPO, których wiek nie przekroczył 29 r.ż.
•    są osobami z niepełnosprawnościami
•    są osobami długotrwale bezrobotne
•    są osobami o niskich kwalifikacjach
•    zamieszkują miasto Radom

W ramach projektu dla uczestników przewidziano wsparcie w postaci:

•    Grupowe poradnictwo zawodowe „Poznajemy swoje predyspozycje”
•    Indywidualnego poradnictwo zawodowego z utworzeniem IPD
•    Szkoleń zawodowych zgodnie z ustalonymi w IPD predyspozycjami
•    Staży zawodowych (4-miesięczne)
•    Pośrednictwo pracy.
 

W ramach projektu zapewniamy:

•       zwrot kosztów dojazdu podczas całej ścieżki udziału w projekcie
•       stypendium szkoleniowe i stażowe
•       catering - podczas szkolenia zawodowego
•       badania lekarskie i szkolenie BHP – na staż.
•      3-miesięczny staż

KORZYSCI DLA PRACOWACWÓW 


1.    Przeszkolony pracownik
2.    Zapłacony 3 miesięczny staz w ramach przyuczenia na stanowisku pracy

Planujemy realizację następujących szkoleń:


1.    Spawanie MAG (lub dowolna metoda – zgodnie z potrzebami) wraz z uprawnieniami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2.    Księgowy z Akuszem kalkulacyjnym potwierdzony egzaminem ECDL


Jeśli są Państwo zainteresowani innymi szkoleniami proszę o kontakt:

Kinga Piotrowska-48 360 09 70/71; 500 082 328; k.piotrowska@kmpedukacja.com.pl.

Zapraszamy!


Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej