Historia

Zapraszamy do zapoznania się z historią powstania Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej

21 czerwca 1991 roku, z inicjatywy pięćdziesięciu członków założycieli, została powołana do życia Radomska Izba Przemysłowo-Handlowa. Pierwszym jej Prezydentem został wybrany Andrzej Paśniewski, który pełnił tę funkcję do 1995 r. Kolejnym Prezydentem Radomskiej Izby w latach 1995-1996 był Krzysztof Małek. Walne Zgromadzenie, zwołane w 1996 r. powołało na Prezydenta Radomskiej Izby Zdzisława Gregorczyka, który pełnił funkcję Prezydenta, a od roku 1999 Prezesa Izby przez dwie kadencje – do 2004 r. W 1999 roku, w związku z rozszerzeniem działalności na cały region byłego województwa radomskiego i powołaniem filii w Zwoleniu i Lipsku, zmieniono nazwę Izby, która obecnie działa jako Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej. W 2004 r. na stanowisku Prezesa Izby członkowie wybrali Janusza Kalotkę, który piastował funkcję do 2012 r. Od 2012 r. przez 4-letnią kadencję funkcję Prezesa Izby piastował  Artur Około-Zubkowski.

 

W czerwcu 2016 r. podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego na Prezesa Izby został wybrany Łukasz Białczak.

Radomska Izba stała się niemal rówieśnikiem wielkich przemian gospodarczych w Polsce i kapitalizmu rodzącego się w nowotworzonym państwie demokratycznym. Nasza organizacja, rozwijając się, nieustannie uczyła się jak działać we wciąż zmieniających się warunkach. Zgodnie z przyjętą misją, Izba skoncentrowała swe działania wokół szeroko rozumianego wsparcia podmiotów gospodarczych, reprezentując ich interesy i promując ich dokonania oraz świadcząc usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, które w istotny sposób przyczyniły się do ich rozwoju.

Aktualnie Izba jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie południowego Mazowsza, zrzesza ponad 110 firm, z których 80% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Działania Izby ukierunkowane są głównie na ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, reprezentowanie środowiska gospodarczego w stosunku do władz administracyjnych oraz kształtowanie polityki gospodarczej regionu. Izba konsultuje i opiniuje rozwiązania prawne oraz uczestniczy w zespołach opiniujących strategie rozwoju i inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Izba prowadzi szereg szkoleń, ułatwiających przystosowanie się przedsiębiorców do zmian zachodzących w przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz z zakresu nowoczesnego zarządzania, zapewnia swoim członkom doradztwo ekonomiczne, prawne i finansowe, organizuje spotkania bilateralne, pozyskuje partnerów do współpracy gospodarczej, od 1999 r.-po przejęciu zadań Polskiej Izby Handlu Zagranicznego legalizuje dokumenty handlowe związane z eksportem towarów. Zajmuje się również działalnością wydawnicza i reklamową.

Od dwudziestu jeden lat Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej realizuje Program Gala Biznesu „Granitowy Tulipan”, który promuje najlepsze efekty ekonomiczne i jakościowe oraz wybitne zdolności menedżerskie. Program zyskał duże uznanie środowiska gospodarczego i władz Regionu.

Przy IP-H ZR działa Sąd Koleżeński, powołany między innymi do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub jej władz. Od 2011 r. jesteśmy Liderem Radomskiego Klastra Metalowego, który skupia kilkunastu przedsiębiorców reprezentujących branżę metalową. Koordynujemy także tworzenie się klastra chemicznego i spożywczego.

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, największej niezależnej organizacji biznesu w Polsce, zrzeszającej około 150 izb regionalnych i branżowych.

Wraz z innymi izbami gospodarczymi działającymi na terenie województwa mazowieckiego Izba tworzy Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego, którego Rada reprezentuje środowisko przedsiębiorców wobec władz wojewódzkich i krajowych oraz instytucji mających wpływ na rzeczywistość gospodarczą regionu.

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej