Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

2021-01-07

Przedsiębiorco!

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika.

 

O czym nalezy pamiętać:

•    Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
•    Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
•    Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP.
Płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999).

Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT.
Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika).Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na www.podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku.

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP.
Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.
Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.
Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:
•    organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
•    organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
•    Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.


Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu www.gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.


W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP.
Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na www.podatki.gov.pl

Żródło-I Urząd Skarbowy w Radomiu

Przeczytaj również

Cykl spotkań dla przedsiębiorców

Cykl spotkań „Zarządzanie 4.0: Jak transformować biznes?”

2021-01-05
W imieniu naszego Partnera-Platformy Przemysłu Przyszłości zapraszamy Państwa na cykl spotkań z ekspertami: „Zarządzanie 4.0: Jak transformować biznes?”  Cykl spotkań przygotowany jest z myślą o: przedsiębiorcach, menadżerach, zarządzających obszarami produkcyjnymi. W czasie wydarzeń uczestnicy poznają...
Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej