Branże i klastry

Radomski Klaster Metalowy

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej jest współzałożycielem i Liderem Radomskiego Klastra Metalowego.

Początek wspólnym działaniom Radomskiego Klastra Metalowego dało podpisanie  w 2011 r. Umowy Powiązania Kooperacyjnego Branży Metalowej.

Umowę podpisało 13 firm i instytucji. Podstawowym celem przedstawicieli firm sygnatariuszy umowy jest zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii.

Bardzo ważnym zadaniem, jakie realizują  przedstawiciele firm Radomskiego Klastra Metalowego jest też promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży.

Działania realizowane przez Radomski Klaster Metalowy:

  • wspieranie działań związanych ze szkolnictwem zawodowym - pomoc merytoryczna i finansowa dla uczniów szkół technicznych;
  • włączenie się firm Radomskiego Klastra Metalowego w proces kształcenia dualnego,
  • wspólny udział firm branży metalowej i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Targach Hannover Messe Salon Industrial Supply;
  • stała współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi: Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego, Instytutem Technologii Eksploatacji-PIB, Infinitech 3D.

Członkowie Radomskiego Klastra Metalowego:

 

Branżowe klastry krajowe i zagraniczne, z którymi współpracuje Radomski Klaster Metalowy

  • Professio Metal Industry and Vocational Cluster Hungary
  • Klaster Metalowy Metalika
  • Lubuski Klaster Metalowy

 Więcej informacji na stronie klastra: www.klastermetalowy.radom.pl

Mazowiecki Klaster Chemiczny

2018-03-15

Mazowiecki Klaster Chemiczny

Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest wynikiem spotkań i pracy grupy branżowej „Chemia” w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego Wsparcie inicjatyw klastrowych w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI).

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej była jednym z członków założycieli Mazowieckiego Klastra Chemicznego a Prezes Izby- Łukasz Białczak jest Wiceprezesem Zarządu Klastra.

Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju idei klasteringu, poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów koncentracji klastrowych na Mazowszu. Efektem tych działań jest powołany Mazowiecki Klaster Chemiczny, którego koordynatorem został wybrany Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

List intencyjny w zakresie powołania Mazowieckiego Klastra Chemicznego w dniu 26 marca 2014 r. sygnowali przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych.

Celem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT) w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra.

Więcej informacji na stronie klastra www.klasterchemiczny.com

AgroBioCluster

2018-03-15

AgroBioCluster to interdyscyplinarny instrument rozwoju branży biogospodarki rolno-spożywczej.

AgroBioCluster powstał 2014 roku i jest owocem międzynarodowego  projektu ORKIESTRA realizowanego w ścisłej współpracy z Hiszpanią oraz ukierunkowanego na rozwój partnerstwa, klastrów i współpracy międzysektorowej.

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej jest członkiem założycielem klastra.

Klaster zrzesza przedsiębiorstwa, administrację samorządową, instytuty badawcze i naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu z Południowego Mazowsza oraz stymuluje współpracę międzyklastrową i międzynarodową.

Celem klastra jest miedzy innymi interdyscyplinarne wzmocnienie potencjału i przyspieszenie rozwoju branży biogospodarki rolno-spożywczej poprzez: identyfikowanie  kompetencji wspólnych członków klastra oraz obszarów współpracy oraz inicjowanie stworzenia produktów posiadających  wartość dodaną  wynikającą ze wspólnych zdolności produkcyjnych oraz ich komercjalizacja na rynkach krajowych i zagranicznych.

Istotnym elementem działalności klastra jest także transfer wiedzy i technologii, międzynarodową wymianę doświadczeń oraz budowanie powiązań sektorowych i międzysektorowych pomiędzy klastrem oraz jego członkami.

Więcej informacji na stronie klastra www.agrobiocluster.pl

Branże i klastry

Ale zobacz inne ciekawe treści na naszej stronie!

Podziel się
Copyright (c) 2017 by Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej